Zarząd i cel

ZARZĄD I CEL

FUNDACJA PRZYJACIÓŁ SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ

 

Siedziba Fundacji: 11-036 Gietrzwałd, ul. Klasztorna 1

Data rejestracji: 19 grudnia 2003 r.

Numer KRS: 0000181540

Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy

Numer NIP: 739-33-82-828

Urząd Skarbowy: Urząd Skarbowy w Olsztynie

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 59

Numer konta: 88 1020 3541 0000 5402 0062 9386

Bank: PKO BP S.A. II Oddział w Olsztynie

 

Zarząd Fundacji:

a) ks. Marcin Chodorowski CRL - Prezes Zarządu

b) ks. Józef Stramek CRL - Członek Zarządu

c) p. Sylwia Powierża - Członek Zarządu      

 

Rada Fundacji:

a) ks. Stanisław Chojnacki CRL

b) ks. Jarosław Klimczyk CRL

c) Agnieszka Chełkowska

 

Cele statutowe Fundacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie dzieła o charakterze religijnym, kulturalno-społecznym i charytatywno-opiekuńczym, wspierającego Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej oraz infrastrukturę pielgrzymkową z nim związaną, realizującego cele zgodnie z wymogami współczesności.

 

Cel Fundacji realizowany jest poprzez:

1. Krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,

2. Organizowanie pomocy dla ludzi starszych i innych osób potrzebujących,

3. Formację i organizowanie wspólnoty duchowej oraz podejmowanie inicjatyw apostolskich,

4. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi,

5. Utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń ze środowiskami religijnymi w kraju i za granicą,

6. Pomoc dla chorych, samotnych i niepełnosprawnych,

7. Wychowanie do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych i  kulturalnych   oraz   kształtowanie   postaw   obywatelskich i społecznych,

8. Działalność rekreacyjną, kulturalną, sportową i turystyczno-pielgrzymkową,

9. Działalność rehabilitacyjną i psychoterapeutyczną, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu i innych,

10. Promocję wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów, itp.,

11. Przygotowanie i utrzymywanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych,

12. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej i badawczej.